Hướng dẫn quy trình giao hàng GV Delivery

Đối với đối tác, khách hàng sử dụng dịch vụ GV Delivery trên ứng dụng, mời xem thêm quy chế về dịch vụ Delivery tại https://g-v.asia/quy-che-dich-vu-gv-delivery/