GV ASIA RA MẮT HỢP TÁC KINH DOANH THƯƠNG QUYỀN GV TAXI (taxi gắn mào)